Comm.AI Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (od 01.10.2018)

§ 1 DEFINICJE

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
 1. Cennik - oznacza opublikowany w Serwisie cennik, określający aktualną wysokość opłat z tytułu świadczenia Usług przez Dostawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Cennik określa także wysokość opłat za wykonywanie połączeń telefonicznych oraz za wysyłkę wiadomości tekstowych SMS oraz wiadomości email.
 2. Dostawca - Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 72, 02‑605 Warszawa, posiadająca numer NIP 739-379-23-60 i REGON 280518010, wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 219 800,00 PLN. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.
 3. Klient - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawierająca z Dostawcą umowę o świadczenie Usługi w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. Konto – konto założone przez Klienta w Serwisie w wyniku Rejestracji.
 5. Konto Prepaid – oznacza saldo Klienta, związane z jego Kontem, na którym gromadzone są środki wpłacane przez Klienta na poczet opłat należnych z tytułu Usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Klienta.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 7. Rejestracja – oznacza zespół czynności faktycznych, określonych w Regulaminie, niezbędnych do założenia Konta, zamówienia Usługi i korzystania z niej przez Klienta.
 8. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Dostawcę pod adresem: cloudivr.io, comm.ai oraz ich subdomenami.
 9. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od stron Umowy, którego nie można było rozsądnie przewidzieć w dniu zawierania Umowy, i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne, strajk, akty organów władzy o charakterze powszechnym, zmiana prawa.
 10. Sztuczny Ruch – oznacza ruch telekomunikacyjny, wprowadzany przez Użytkownika do/przez sieć Dostawcy, z wykorzystaniem m.in. urządzeń, programów komputerowych, mogących generować połączenia telefoniczne o założonym przez podmiot generujący ten ruch czasie trwania lub też umożliwiających automatyczne przekierowanie połączeń pod numerację umożliwiającą naliczanie opłat wyższych niż wynikałoby to z charakterystyki wywoływanych numerów, do których kierowane miały by być takie połączenia. Ruch umożliwiający uzyskanie korzyści majątkowych przez podmiot generujący lub też narażający na straty podmiot, z wykorzystaniem sieci którego tranzytowane bądź zakańczane miałyby być takie połączenia.
 11. System – oznacza ogół urządzeń i rozwiązań informatycznych Limtel sp. z. o.o. służących do zapewnienia Usług.
 12. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usługi, zawierana w Serwisie pomiędzy Dostawcą a Klientem.
 13. Usługa – oznacza usługę świadczoną przez Dostawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu i przy wykorzystaniu Systemu, polegającą na zapewnieniu Klientowi infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response) i Call-center.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis jest udostępniany przez Dostawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. Dostawca świadczy Usługi wyłącznie na rzecz tych Klientów, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto oraz zamówili Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, co oznacza, że do składania zamówień na Usługi uprawnieni są wyłącznie Klienci spełniający warunki określone w § 1 ust. 1 lit. c) Regulaminu, co w szczególności oznacza, że do składania zamówień nie są uprawnieni konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 4. Dostawca może zażądać od Klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez Klienta wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania) przedstawić dokumenty wymagane przez Dostawcę, pod rygorem usunięcia przed Dostawcę Konta Klienta z Serwisu.
 5. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu przez Klienta stanowi podstawę do odrzucenia jego zamówienia na Usługę przez Dostawcę jako nie podlegającego realizacji, a ponadto może stanowić podstawę do usunięcia przez Dostawcę Konta Klienta z Serwisu.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczonych w nim wzorców, formularzy lub logotypów, należą do Dostawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez następujące przeglądarki internetowe: Google Chrome i Mozilla Firefox w wersjach nie starszych niż 1 wydanie od aktualnego na ekranach o rozdzielczości powyżej 1440x900px.

§ 3 OPIS USŁUG

 1. Dostawca świadczy Usługi w technologii VoIP bez możliwości bezpośredniego nawiązywania i odbierania połączeń przez Klienta.
 2. W ramach Usługi Klient może wykonywać następujące czynności: a) aktywowanie numeru telefonicznego z sieci stacjonarnej z dowolnej strefy polskiego krajowego planu numeracji i zaprogramowanie na nim systemu IVR; b) przesyłanie wiadomości SMS i email; c) przekierowywanie połączeń na telefony stacjonarne, komórkowe i VoIP.
 3. Dostawca nie zapewnia oraz nie zezwala na inicjowanie jakichkolwiek połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy (numery alarmowe w myśl Prawa Telekomunikacyjnego).
 4. Usługi świadczone przez Dostawcę nie są publicznie dostępnymi usługami telefonicznymi w myśl ustawy z dnia 176 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, 1579, 1823 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem Telekomunikacyjnym”, nie podlegają więc obowiązkom wynikającym z art. 66, 67, 71 tejże ustawy oraz innych przepisów, stosujących się do publicznie dostępnych usług telefonicznych.
 5. Dostawca nie zezwala na wykorzystywanie Usług w celu świadczenia przez Klienta usług bezpośrednio związanych z odpowiedzialnością za ludzkie życie, zdrowie lub mienie. Żadne z numerów telefonicznych, dostępnych w ramach Usługi, nie są numerami alarmowymi, w myśl Prawa Telekomunikacyjnego, aczkolwiek dopuszcza się używanie ich do całodobowego kontaktu Klienta ze związanymi z nim podmiotami, również w nagłych przypadkach.
 6. Dostawca nie zezwala i blokuje połączenia wychodzące realizowane na numery usług audioteksowych, usług Premium, usług specjalnych, AUS, dostępu do internetu, usług wywoławczych oraz sieci inteligentnej.
 7. Kraje na jakich numerację wykonywać można połączenia wymienione są w Cenniku. Lista ta może podlegać zmianom.
 8. Dostawca nie zezwala na generowanie Sztucznego Ruchu przez Klienta.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Dostawca świadczy Usługi wyłącznie na rzecz tych Klientów, którzy dokonali Rejestracji i posiadają Konto w Serwisie oraz zamówili Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazując wymagane w nim dane i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Dostawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W toku Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić login i hasło, dzięki którym będzie mógł logować się do Konta.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient zobowiązany jest stosować się do następujących zasad: a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako wymagane obowiązkowo; b) wszystkie dane podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe oraz kompletne; c) Klient powinien zapoznać się Regulaminem i go zaakceptować.
 4. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego do Dostawcy jest równoznaczne z: a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta Regulaminu; b) zobowiązaniem Klienta do przestrzegania postanowień Regulaminu; c) upoważnieniem Dostawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu prowadzenia Konta, a także w celu świadczenia Usługi; d) wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Dostawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z Usługą oraz z obsługą techniczną Konta; e) wyrażeniem zgody przez Klienta na otrzymywanie faktur elektronicznych z tytułu Usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Klienta, zgodnie z jego zamówieniem.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że jest przedsiębiorcą (tj. spełnia wymogi, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu) i będzie korzystał z zamówionej Usługi wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 6. W wyniku prawidłowej Rejestracji tworzone jest Konto Klienta.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji w Serwisie i utworzenia Konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Dostawcę o zmianie swoich danych podanych w trakcie Rejestracji.
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła ustalonego w celu logowania się do Konta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dostawcy.

§ 5 ZASADY PROWADZENIA KONTA

 1. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Systemie. Wszystkie Usługi zamówione przez Klienta są przypisane do jego Konta i w ramach Konta Prepaid, powiązanego z tym Kontem, są rozliczne.
 2. Usługa działa na zasadzie przedpłacenia (prepaid). Z Kontem Klienta związane jest jego Konto Prepaid, uzupełniane (zasilane) przez Klienta za pomocą kanałów płatności elektronicznej lub kuponami promocyjnymi. Wszelkie Usługi zamówione przez Klienta rozliczane są poprzez obniżanie salda na Koncie Prepaid przez Dostawcę.
 3. Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto, przy czym w sytuacji, gdy Konto zostanie usunięte przed upływem okresu abonamentowego, za który Klient wniósł opłatę za Usługę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta tej opłaty w jakiejkolwiek części. Ponadto, zgromadzone na Koncie Prepaid i niewykorzystane środki nie są w takim przypadku zwracane przez Dostawcę, chyba że Klient wystąpi do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o ich zwrot, w terminie 7 dni od dnia usunięcia Konta, wskazując w piśmie rachunek bankowy, na który Dostawca powinien dokonać zwrotu środków.
 4. Konto zachowuje ważność przez 365 dni liczonych od daty ostatniej wpłaty środków na Konto Prepaid. Po tym okresie zostaje usunięte, a zgromadzone środki nie są zwracane, chyba że Klient wystąpi do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o ich zwrot, w terminie 7 dni od dnia usunięcia Konta, wskazując w piśmie rachunek bankowy, na który Dostawca powinien dokonać zwrotu środków.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta, które przez okres co najmniej 30 dni ma ujemne lub zerowe saldo.
 6. Dostawca może rozwiązać z Klientem Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi na jego rzecz oraz usunięciem Konta Klienta, w przypadku: a) zmiany prawa lub wystąpienia innego zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, który uniemożliwia Dostawcy świadczenie Usług; b) utraty przez Dostawcę uprawnień bądź możliwości technicznych do wykonywania Usług.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, Dostawca zwróci na rzecz Klienta uiszczoną przez niego opłatę za Usługę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego a opłaconego okresu abonamentowego, licząc od dnia rozwiązania Umowy do dnia, do którego powinien obowiązywać opłacony okres abonamentowy.
 8. W razie wystąpienia zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, który jedynie czasowo uniemożliwi Dostawcy świadczenie Usługi, wykonywanie Umowy ulegnie zawieszeniu do chwili ustania tego zdarzenia. W takim wypadku Klient nie będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy opłaty za te Usługi, których świadczenie nie zostało uruchomione lub zostało przerwane.
 9. Dostawca może rozwiązać z Klientem Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi na jego rzecz oraz usunięciem Konta Klienta, lub zablokować jego Konto ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu lub Umowy, a w szczególności w następujących przypadkach: a) nieuregulowania w terminie przez Klienta opłat za wykonane Usługi; b) powtarzającego się lub ciągłego naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu; c) podłączania przez Klienta do Serwisu, Systemu lub Usługi urządzeń mogących spowodować zakłócenia w pracy Serwisu, Systemu lub Usługi; d) stworzenia przez Klienta zagrożenia dla interesów Dostawcy lub innych użytkowników Serwisu, Systemu lub Usługi; e) niemożliwości rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Klienta; f) naruszenia przez Klienta przepisów prawa z wykorzystaniem Serwisu, Systemu lub Usług Dostawcy; g) wykorzystania przez Klienta Usług świadczonych przez Dostawcę do celów niezgodnych z prawem; h) wszczęcia wobec Klienta postępowania likwidacyjnego, układowego, egzekucyjnego albo innego postępowania mającego na celu zawarcie porozumienia z wierzycielami Użytkownika; i) złożenia przez lub wobec Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
 10. Dostawca będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich okoliczności, stanowiących – zgodnie z ust. 9 powyżej, podstawę do rozwiązania Umowy z Klientem lub zablokowania jego Konta, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta, jeżeli Klient w sposób bezsprzeczny naruszył postanowienia Regulaminu lub gdy takiej czynności zażądały upoważnione organy państwowe.
 11. Zablokowane Konto zostaje odblokowane przez Dostawcę, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które uzasadniały jego zablokowanie.
 12. W razie rozwiązania Umowy przez Dostawcę lub zablokowania Konta Klienta, w przypadkach, o których mowa w ust. 9 powyżej, przed upływem okresu abonamentowego, za który Klient wniósł opłatę za Usługę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta tej opłaty w jakiejkolwiek części. Ponadto, w takim przypadku Dostawca ma prawo dochodzić dodatkowego odszkodowania od Klienta na zasadach ogólnych.
 13. Klient może rozwiązać z Dostawcą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia istotnych postanowień Regulaminu przez Dostawcę, a w szczególności w następujących przypadkach: a) nieuruchomienia Usługi w terminie z winy Dostawcy; b) wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług trwających dłużej niż 14 następujących po sobie dni z przyczyn zawinionych przez Dostawcę; c) nie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Dostawcę z jego winy.
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Dostawca zwróci na rzecz Klienta uiszczoną przez niego opłatę za Usługę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego a opłaconego przez Klienta okresu abonamentowego, licząc od dnia rozwiązania Umowy do dnia, do którego powinien obowiązywać opłacony okres abonamentowy.
 15. W razie rozwiązania Umowy, we wszystkich przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie, Klient może wystąpić do Dostawcy o zwrot środków znajdujących się na jego Koncie Prepaid, przedpłaconych przez niego na poczet Usługi i niewykorzystanych na skutek rozwiązania Umowy. W tym celu, Klient powinien złożyć pisemny (pod rygorem nieważności) wniosek w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez Dostawcę o rozwiązaniu Umowy, wskazując we wniosku numer rachunku bankowego, na który Dostawca powinien dokonać zwrotu środków. Dostawca może odmówić zwrotu środków, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z powodów określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, przeznaczając je na pokrycie szkody poniesionej przez Dostawcę na skutek naruszeń dokonanych przez Klienta.

§ 6 ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na rzecz Klientów, którzy dokonali Rejestracji, posiadają Konto i zamówili Usługę.
 2. W celu zamówienia Usługi, Klient, po dokonaniu Rejestracji i założeniu Konta, korzystając z funkcjonalności dostępnych poprzez Konto, powinien wypełnić formularz zamówienia Usługi, określając: a) dostępny wariant Usługi; b) numer telefonu, na jakim usługa będzie świadczona, wybrany z listy dostępnych w danej chwili numerów c) warunki płatności za Usługę.
 3. Określając parametry Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej, Klient otrzymuje informację podsumowującą o cenie wybranej Usługi, czasie jej trwania oraz informacje o zakresie Usługi.
 4. Klient dokonuje zamówienia Usługi poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się pod formularzem zamówienia. Następnie Dostawca przesyła na adres elektroniczny Klienta, podany przez niego podczas Rejestracji, potwierdzenie zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą dojścia do Klienta oświadczenia Dostawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 7 ROZLICZENIA

 1. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik, dostępny w Serwisie w zakładce „Cennik”. Ceny podane w Cenniku są cenami netto, wyrażonymi w złotych polskich. Strony Umowy wiąże cena określona w Cenniku obowiązującym i opublikowanym w Serwisie w dniu złożenia zamówienia na Usługę przez Klienta, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. Późniejsza zmiana Cennika nie wpływa na cenę obowiązującą w chwili zawarcia Umowy. Opłaty wskazane w Cenniku ulegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług, w wysokości obowiązującej w chwili zamówieni Usługi przez Klienta.
 2. W wypadku zmiany parametrów i ceny Usługi Dostawca powiadomi o tym Klienta minimum 31 dni wcześniej w formie wiadomości mailowej. W takim wypadku, Klient będzie miał prawo rezygnacji z Usługi oraz zwrotu zgromadzonych na koncie prepaid środków.
 3. Dostawca pobiera za Usługi opłaty okresowe w postaci abonamentu głównego oraz opłaty za wysyłkę wiadomości tekstowych SMS, wysyłkę wiadomości email oraz wykonywanie połączeń telefonicznych.
 4. Okres abonamentowy utrzymania jednego numeru telefonu w Usłudze to 30 dni.
 5. Po zamówieniu Usługi, w celu jej uruchomienia, Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty, zasilając Konto Prepaid połączone z jego Kontem. Dostawca w sposób automatyczny pobiera opłatę abonamentową należną za zamówioną Usługę, za pierwszy i kolejne okresy rozliczeniowe, co jeden miesiąc, aż do momentu zakończenia świadczenia Usługi.
 6. W przypadku, kiedy Konto Prepaid Klienta nie zawiera wystarczających środków na pokrycie należnej opłaty abonamentowej, Usługa zostanie wyłączona. Usługa zostanie wznowiona, jeśli Klient w ciągu 7 dni od daty wyłączenia Usługi przez Dostawcę zasili Konto Prepaid kwotą odpowiadającą należnej opłacie abonamentowej. Po bezskutecznym upłynięciu powyższego terminu Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Klienta zostanie usunięte.
 7. Numer telefonu po trwałym usunięciu Konta nie będzie dostępny w Systemie dla innych Klientów przez okres minimum 3 miesięcy. Klient może w tym czasie zwrócić się z do Dostawcy prośbą o przywrócenie określonego numeru telefonu, do której Dostawca ustosunkuje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Numer telefonu w okresie niedostępności może być przywrócony tylko i wyłącznie na Konto Klienta, który ostatni z niego korzystał. Przywrócenie ręczne numeru telefonu jest każdorazowo wyceniane indywidualnie przez Dostawcę.
 8. Opłaty za połączenia telefoniczne, wysyłkę wiadomości tekstowych SMS oraz za wysyłkę wiadomości email pobierane są przez Dostawcę bezpośrednio po dokonaniu tych czynności przez Klienta. Ceny za połączenie telefoniczne, wysyłkę wiadomości SMS oraz za wysyłkę wiadomości email określone są w Cenniku. Wszelkie opłaty pobierane są z Konta Prepaid. W przypadku braku środków na Koncie Prepaid i wyczerpaniu limitów Konta możliwość wykonywania przez Klienta połączeń telefonicznych lub wysyłania przez niego wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości email zostanie zablokowana. Użytkownik może w dowolnym czasie trwania okresu abonamentowego odblokować Usługę doładowując Konto Prepaid.
 9. Opłaty za obsługę połączenia wychodzącego naliczane są w trybie sekundowym z zaokrągleniem w górę do pełnych groszy. 
 10. Dostawca w momencie połączenia blokuje odpowiednią ilość środków na Koncie Prepaid wymaganą do przeprowadzenia połączenia o maksymalnej długości dopuszczalnego połączenia, a w przypadku nie wykorzystania pełnej ich ilości zwraca środki na Konto Prepaid natychmiast po zakończeniu połączenia.
 11. Dostawca może naliczyć dodatkowe opłaty, o ile ich naliczenie jest uzasadnione w wyniku korekty billingów telefonicznych i ich rzeczywistej wartości transakcyjnej.
 12. Dostawca przesyła Klientom faktury, dokumentujące nabycie Usługi, wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci pliku PDF. Dostawca nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są dostępne do pobrania przez Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta w Serwisie.
 13. Dostawca nie pobiera od Klienta żadnych jego danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w Systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych firm.
 14. W przypadku płatności elektronicznej Dostawca zaksięguje wpłatę w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia z banku. Realizacja przelewu elektronicznego jest zależna od systemu bankowego i może zając do 72 godzin.

§ 8 GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

 1. Dostawca gwarantuje dostępność Usługi na poziomie 97% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność Usługi znajdzie się na niższym poziomie, Klient ma prawo zażądać odszkodowania w wysokości proporcjonalnej do podstawowej opłaty abonamentowej za Usługę, zależnej od ilości godzin w jakich System nie działał i Usługa nie była świadczona.
 2. W celu zapewnienia świadczenia Usługi na najwyższym poziomie Dostawca zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów technicznych świadczonej Usługi oraz jej funkcjonalności lub do dokonania aktualizacji oprogramowania stosowanego przy świadczeniu Usługi do nowszej wersji. Dostawca poinformuje Klientów zarejestrowanych w Serwisie o dokonaniu powyższych polepszeń lub aktualizacji.
 3. Dostawca uprawiony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu, powodującej niedziałanie Usługi, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin, dokonywanej w czasie najmniejszego obciążenia, związanej z obsługą i konserwacją Serwisu. Dostawca z wyprzedzeniem powiadomi Klientów zarejestrowanych w Serwisie o planowanej przerwie technicznej.
 4. Mając na uwadze dobro Klientów, Dostawca zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Systemu lub konieczności naprawy krytycznego błędu.

§ 9 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I SUŁUG.

 1. Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz ze świadczonych Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw i dóbr osób trzecich.
 2. Klient zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu, Systemu lub Usług w sposób, który świadomie lub nieświadomie narusza lub może naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa autorskie lub pokrewne, lub jakiekolwiek inne prawa lub dobra osób trzecich. W szczególności, Klientowi zabrania się użytkowania Serwisu, Systemu lub Usług w celach niezgodnych z polskim prawem w szczególności do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich.
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu, Systemu lub Usług, do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, jakość, formę i zapewnienie zgodności z prawem infolinii utworzonej przez siebie za pomocą Usługi w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalności gospodarczej.
 5. Zabrania się podejmowania przez Klienta jakichkolwiek czynności mogących zachwiać stabilnością i dostępnością Systemu, Serwisu lub Usług.
 6. Zabrania się podejmowania przez Klienta jakichkolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie lub Serwisie i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Systemu lub Serwisu.
 7. Dostawca nie przechowuje nagrań rozmów telefonicznych dokonywanych przez Klienta. Dostawca umożliwia wskazanie Klientowi zasobu sieciowego należącego do Klienta, na który przesyłane będą nagrania rozmów telefonicznych. Po rejestracji i przesłaniu nagrania, pliki są usuwane z serwerów Dostawcy. Klient odpowiada za ich bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie oraz monitorowanie ich kompletności. Dostawca może na podstawie odrębnej umowy utrzymywać zasób sieciowy przeznaczony na nagrania Klienta.
 8. Zabrania się wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
 9. Klient wykonujący w ramach Usługi połączenia telefoniczne na numery telefonów znajdujące się poza granicami kraju (Polski) jest zobowiązany przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w tych krajach.
 10. W ramach Usługi Klient może wykonywać połączenia telefoniczne w celu przekazywania informacji handlowej swoim klientom lub potencjalnym klientom.
 11. Funkcjonalność SMS i e-mail, udostępniana przez Dostawcę w ramach Usługi, nie może służyć do przesyłania jakiejkolwiek informacji handlowej przez Klienta.
 12. Za treść połączeń, SMSów i wiadomości e-mail odpowiada wyłącznie Klient. Wyjątkiem są SMSy i wiadomości e-mail automatycznie generowanie przez System.
 13. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio) na których wykorzystywanie Użytkownik nie posiada praw.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku nie działania, nieprawidłowego działania lub niedostępności Serwisu, Systemu lub Usługi, będących następstwem okoliczności, na które Dostawca nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy.
 2. W szczególności, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to skutek: a) wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą Dostawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi; b) przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa jest świadczona; c) nieprawidłowego korzystania przez Klienta z Serwisu lub Usługi; d) korzystania przez Klienta z Serwisu i lub Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, e) wykorzystania Hasła Klienta przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w jego posiadanie za zgodą Klienta albo w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia Hasła przez Klienta przed osobami nieuprawnionymi.
 3. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi wobec Klientów odpowiedzialności za poniesione przez nich straty pośrednie lub utracone korzyści, a w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów, a jakakolwiek odpowiedzialność Dostawcy wobec Klientów ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Usługi przez podmiot inny niż Klient. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Konta oraz do swoich urządzeń i systemów przeznaczonych do korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zachowanie w poufności danych używanych do logowania, oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, firewall), a także stosować inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Dostawcę powinny być składane na adres poczty elektronicznej, tj.: limtel@limtel.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: a. dane identyfikujące Klienta, a w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail; b. wskazanie Usługi, której dotyczy reklamacja; c. dokładny opis i powód reklamacji; d. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (słownie: czternastu) od jej otrzymania przez Dostawcę. W tym terminie Dostawca poinformuje Klienta wnoszącego reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Warunkiem wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Dostawcy przez Klienta jest wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W procesie przetwarzania danych osobowych Dostawca może występować zarówno w roli administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jak również w roli podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.
 2. Dostawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, a także ich przedstawicieli, zwanym w poniższych postanowieniach niniejszego punktu „Administratorem”. Administrator informuje, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia;
  2. przetwarza dane osobowe Użytkowników i ich przedstawicieli w zakresie niezbędnym do świadczenia na ich rzecz Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności, przetwarzaniu podlegają dane identyfikacyjne, transakcyjne, finansowe, jak również związane z korzystaniem przez Użytkownika i ich przedstawicieli z niniejszego Serwisu;
  3. dane osobowe Użytkowników i ich przedstawicieli przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, w tym podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie (na podstawie zawartej umowy o świadczenie Usług, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
   2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w kontekście przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie Usług, w tym w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych - w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości, tj. w oparciu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
   3. podejmowanie ewentualnych działań marketingowych – na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika lub ich przedstawicieli, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, telemarketing, przeprowadzanie badania satysfakcji Użytkowników;
   4. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, przeprowadzanie analizy danych ekonomicznych lub analizy statystycznej, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Administrator może przekazywać dane osobowe swoich Użytkowników i ich przedstawicieli podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym na rzecz Administratora określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
  5. dane osobowe Użytkowników i ich przedstawicieli nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku Administrator zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
  6. dane osobowe Użytkowników i ich przedstawicieli, zebrane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług, będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych. W przypadku zgody Użytkownika lub ich przedstawicieli na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w określonym celu, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu skutecznego odwołania powyższej zgody;
  7. Użytkownikom i ich przedstawicielom przysługuje prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 3. Dostawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego w przypadku, gdy wykonanie Usługi przez Dostawcę na rzecz Użytkownika wiązać się będzie z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik powierza Dostawcy przetwarzanie danych na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Kontakt z Dostawcą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
  1. w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: Limtel Sp. z o.o. ul. Ursynowska 72; 02-605 Warszawa;
  2. drogą elektroniczną na adres email: limtel@limtel.pl;
 5. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 26 maja 2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku Dostawca umieści informację o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu, zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie stale publikowana na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Niezależnie od powyższego, Klienci posiadający w Serwisie Konto, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Dostawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej, wskazane przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja taka zostanie przesłana do Klientów nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dostawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Klienta z Serwisu.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Serwisu „Regulamin”.
 6. W przypadku powstania sporu na tle niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy, Dostawca i Klient będą dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. W razie konieczności skierowania sporu na drogę sądową sądem właściwym we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu lub z zawartą Umową, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i zabezpieczenia przez Limtel Sp. z o.o. informacji dotyczących osób odwiedzających serwisy internetowe comm.ai, minicentrala.pl, limtel.pl, twojainfolinia.pl, limdesk.com, rozumiane jako strona internetowa prowadzona pod wskazanym adresem oraz wszystkie jej podstrony (dalej „Serwis”).
 2. Właścicielem i operatorem Serwisów jest Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn, posiadająca numer NIP 739-379-23-60 i REGON 280518010, wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 219 800,00 PLN. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące osób odwiedzających Serwis pozostawały prywatne. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych gromadzonych przez Limtel.
 4. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Limtel za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L119, 4/5/2016, p.1-88), zwanym dalej Rozporządzeniem.

II. Pozyskiwane informacje o Użytkownikach

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu określonych informacji, w tym identyfikujących go danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie;
  2. poprzez automatyczne zapisywanie dodatkowych informacji dotyczących Użytkowników, takich jak: nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o osobach odwiedzających Serwis, jak również dotyczące systemu operacyjnego, czasu dostępu i inne podobne informacje, logi serwera, adres IP, pliki cookie i inne technologie śledzące, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

III. Limtel jako administrator danych osobowych

 1. Limtel jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, następuje w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, tj.:
  1. w celu utworzenia Konta w Serwisie i zakupu Usługi świadczonej przez Limtel, na podstawie umowy o świadczenie tej Usługi zawartej z Użytkownikiem w Serwisie (zasady świadczenia drogą elektroniczną Usług dostępnych w Serwisie oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w tym celu, określa Regulamin świadczenia usług dostępny w Serwisie);
  2. w celach kontaktowych, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub w ramach prawnie usprawiedliwionego celu Limtel,
  3. wypełnienia przez Limtel obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  4. w celach marketingowych, na podstawie zgody Użytkownika, w tym w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  5. wypełnienia przez Limtel prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez Limtel albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności w celu administrowania Serwisem i zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych Usług, dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, chyba że z przepisów prawa lub uzasadnionych celów biznesowych wynika uprawnienie lub obowiązek dłuższego przechowywania tych danych.
 4. Limtel może przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym na rzecz Limtel określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez Limtel z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku Limtel zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
  2. sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych, 
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 8. Limtel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

IV. Pliki cookies

 1. W Serwisie stosowane są pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka").
 2. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych osób odwiedzających Serwis, za pośrednictwem których osoby te korzystają ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji osób odwiedzających Serwis, a także w celu umożliwienia rozpoznania urządzenia końcowego tych osób przy ich kolejnych odwiedzinach Serwisu. Zastosowanie plików „cookies” prowadzi tym samym do usprawnienia korzystania z Serwisu. Ponadto, pliki „cookies” pozwalają gromadzić dane statystyczne, co służy dokonywaniu ulepszeń struktury i zawartości Serwisu.
 4. Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeżeli osoba odwiedzająca Serwis nie chce, aby „cookies” były zapisywane w pamięci jej urządzenia końcowego, powinna w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Konfiguracja, która dopuszcza używanie „cookies”, oznacza zgodę na ich stosowanie. 

V. Kontakt

Kontakt z Limtel we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień, przysługujących Użytkownikom Serwisu, możliwy jest w następujących sposób:

 1. w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: Limtel Sp. z o.o. ul. Ursynowska 72; 02-605 Warszawa;
 2. drogą elektroniczną na adres email: limtel@limtel.pl;

VI. Zmiany Polityki prywatności

Limtel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. W takim wypadku, w Serwisie zostanie udostępniona stosowna informacja w tym zakresie.

VII. Akceptacja Polityki prywatności

Korzystanie z Serwisu internetowego przez osoby odwiedzające jego strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody osoby te proszone są o niekorzystanie z Serwisu. Korzystanie z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności uznaje się za akceptację tych zmian.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Umowa zawierana jest pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowane w Dz.U. UE L/119 z 4.5.2016, str. 1–88, dalej „RODO”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

 1. Użytkownik jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, przetwarzającym dane osobowe w imieniu innych administratorów;

 2. Dostawca jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO

 3. Użytkownik korzysta z Usług Dostawcy, których realizacja wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych w imieniu Użytkownika;

 4. Dostawca i Użytkownik chcą zapewnić, by przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, spełniało wymogi prawa, w tym wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

 1. Użytkownik, na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Dostawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, zaś Dostawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Powierzeniu podlegają dane osobowe klientów Użytkownika, w następującym zakresie: numery telefonów, daty i godziny połączeń telefonicznych, nagrania rozmów telefonicznych i mogą się na nich znajdować inne dane osobowe, w tym imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres email.
 3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Dostawcy realizacji Usług na rzecz Użytkownika, zgodnie z Regulaminem serwisów prowadzonych przez Dostawcę.
 4. Dostawca przetwarzać będzie powierzone dane osobowe przez czas świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
 5. Powierzone dane osobowe przetwarzanie będą w systemie informatycznym, z którego Dostawca korzysta świadcząc Usługi. Przetwarzanie będzie obejmowało w szczególności następujące operacje przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie.
 6. Przetwarzając dane osobowe powierzone przez Użytkownika, Dostawca zobowiązuje się wykonywać następujące obowiązki:
  1. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych;
  2. przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika, przez co w szczególności należy rozumieć niniejszą Umowę;
  3. stosować środki techniczne i organizacyjne wymagane przepisami prawa, w szczególności RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku wynikającemu z charakteru przetwarzania danych osobowych, stosownie do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych danych;
  4. upoważnić do przetwarzania danych jedynie osoby, których dostęp do danych jest potrzebny dla należytego świadczenia Usług i niniejszej Umowy, oraz zapewni, by osoby te zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO (za udzielane wsparcie Dostawca może naliczyć stosowne opłaty względem Użytkownika, o których Użytkownik zostanie poinformowany przed podjęciem przez Dostawcę jakichkolwiek działań w ramach wsparcia, o którym tu mowa);
  6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
  7. niezwłocznie zgłaszać Użytkownikowi informację o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych (chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
  8. po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Użytkownika usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują Dostawcy dalsze przechowywanie tych danych osobowych;
  9. udostępniać Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
  10. niezwłocznie informować Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;
  11. umożliwić Użytkownikowi przeprowadzanie audytów, w tym przez audytora upoważnionego przez Użytkownika (audyt jest możliwy po uprzednim powiadomieniu Dostawcy i ustaleniu terminu w trybie roboczym; koszty audytu ponosi Użytkownik).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Dostawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego w celu realizacji Usług na rzecz Użytkownika. Aktualna lista podwykonawców przetwarzania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Dostawca będzie informować Użytkownika o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących takich innych podmiotów przetwarzających, w trybie przewidzianym dla zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik posiadający konto w Serwisie, nie akceptuje nowej treści Załącznika nr 2 do Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dostawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie tego Załącznika. Brak akceptacji skutkuje usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.
 9. Odpowiedzialność Dostawcy względem Użytkownika za szkody wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ograniczona jest do rzeczywistej straty i nie może przekraczać wartości opłat wnoszonych przez Użytkownika z tytułu świadczonych na jego rzecz Usług przez Dostawcę, poniesionych przez Użytkownika w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powstanie szkody, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wprost przewidują pełną odpowiedzialność.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Lista podmiotów:

 • T-MOBILE POLSKA S.A.
 • OVH Sp. z o.o.
 • Amazon Web Services